Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Strona internetowa MOSiR Mielec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa MOSiR Mielec.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty opublikowane przed 18 września 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1 AA.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Miroslawa Gorazd.
 • E-mail: mgorazd@mosir.mielec.pl
 • Telefon: 17 787 48 53

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. SIEDZIBA MOSiR znajduje się pod trybuna Stadionu przy ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz

i pomieszczenia na poziomie parteru.

3. Opis dostosowań:

Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru w biurze po lewej stronie od wejścia głównego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia na poziomie przyziemia.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

7. Informacje dodatkowe:

W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

II. BUDYNEK PŁYWALNI SMOCZKA  ul. Powstańców Warszawy 2, 39-300 Mielec

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, przez pochylnię.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek posiada windę – dla osób na wózkach.

3. Opis dostosowań:

Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w kasie obiektu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia .

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

7. Informacje dodatkowe:

Pływalnia posiada dodatkową szatnię dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do nicek basenowych dla osób niepełnosprawnych jest zorganizowane poprzez specjalna pochylnię.

W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

III. BUDYNEK SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNY przy  ul. Warszawskiej, 39-300 Mielec

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku nie zapewnia swobodnego dostępu przez osoby niepełnosprawne, 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

3. Opis dostosowań:

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia .

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Parking przy budynku jest ogólnodostępny

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

7. Informacje dodatkowe:

W budynku  nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

IV. BUDYNEK SZATNIOWO-WARSZTATOWY przy ul. Sportowej, 39-300 Mielec

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostępu przez osoby niepełnosprawne, 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach, dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

3. Opis dostosowań:

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje po prawej stronie wejścia.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości

7. Informacje dodatkowe:

W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu

39-300 Mielec, ul. Solskiego 1
tel. +48 17 787 48 53
fax  +48 17 787 48 70
e-mail: biuro@mosir.mielec.pl 

 • Sekretariat: (17) 787 48 53
 • Z-ca Dyrektora: (17) 787 48 52
 • Księgowość: (17) 787 48 56
 • Kadry: (17) 787 48 57
 • Spec. ds. organizacji imprez sportowych: (17) 787 48 54
 • Inspektor Ochrony Danych: Michał Kania – iod@mosir.mielec.pl

Pływalnia Rekreacyjna Smoczka
39-300 Mielec, ul. Powstańców Warszawy 2
tel. +48 17 787 48 81
e-mail: smoczka@mosir.mielec.pl

Stadion Gryf
39-300 Mielec, ul. Warszawska
tel. +48 17 787 48 91
e-mail: gryf@mosir.mielec.pl

Skip to content